TELSOFT s.r.o.

DataLogger - univerzálny zapisovač

Univerzálny zapisovač DataLogger (zberný buffer, externá vyrovnávacia pamäť) je zariadenie na príjem a uchovanie údajov zo zariadenia s výstupným sériovým rozhraním RS232 (ďalej "monitorované zariadenie"). Údaje sú po prijatí z monitorovaného zariadenia zapisované do vnútornej pamäte DataLoggera. Vnútornou pamäťou DatLoggera je Flash pamäťová karta typu MMC, v ktorej sa údaje uchovajú aj pri strate napájania. DataLogger má vlastný vnútorný záložný zdroj, ktorý zabezpečuje jeho činnosť aj pri výpadku sieťového napájania niekoľko hodín. DataLogger je vybavený hodinami reálneho času a každý prijatý údaj z monitorovaného zariadenia je doplnený aktuálnou informáciou o dátume a čase prijatia. DataLogger beží v móde "server". Zapísované údaje je možné pomocou obslužného programu TSDataLoggerService (beží v móde "klient") sťahovať do špecifikovaného súboru do počítača cez Ethernet alebo USB rozhranie. TSDataLoggerService je 32 bitový program pre operačné systémy na báze NT platformy - Windows NT/2000/XP. Program beží na PC ako lokálna systémová úloha (servis, služba) OS Windows. Sťahovanie údajov prebieha automatizovane a je riadené vlastným plánovačom.

DataLogger     DataLogger

Možné použitie DataLoggera

 • monitoring zariadení (zber údajov zo zariadení) s výstupným sériovým rozhraním RS232 ako napr. zabezpečovacie zariadenia, príp. snímanie údajov cez čítačku s výstupom RS232
 • zber údajov o telefónnej prevádzke z pobočkových ústrední - ideálne aj pre centrálnu tarifikáciu, obslužné programy TSDataLogger umožňujú zber údajov o telefónnej prevádzke aj z viacerých DataLoggerov súčasne, s možnosťou ukladania údajov do špecifikovaných súborov do počítača


Výhody použitia DataLoggera

 • diaľkové monitorovanie zariadení - možnosť prenosu údajov z DataLoggera v LAN alebo aj cez Internet
 • možnosť monitorovania viacerých zariadení súčasne - sťahovanie údajov z viacerých DataLoggerov súčasne
 • vysoká kapacita pamäťového média (napr. pri pamäťovej karte s kapacitou 128 MB je možné zapísať viac ako 250 000 záznamov)
 • vysoká bezpečnosť zapísaných údajov je daná typom pamäťového média
 • interný záložný zdroj udrží DataLogger bez sieťového napájania v plnej prevádzke niekoľko hodín


Pripojenie DataLoggera k monitorovanému zariadeniu a do LAN

DataLogger sa pripája k monitorovanému zariadeniu (napr. PbÚ) sériovým rozhraním (portom). K PC v LAN sa pripája Ethernet rozhraním. Sťahovanie údajov z DataLoggera sa vykonáva programom TSDataLoggerService (beží ako služba pod OS Windows), ktorý môže byť nainštalovaný na ktoromkoľvek PC v LAN.

Pripojenie LAN

Sťahovanie údajov z DataLoggera je možné vykonávať aj cez verejnú sieť (Internet), k tomu je však potrebné urobiť príslušné nastavenie v LAN, v ktorej je pripojený DataLogger, tak ako je to naznačené na obrázku.

Pripojenie INTERNET


Obslužné programy TSDataLogger

Obslužné programy TSDataLogger sú tri navzájom súvisiace a spolupracujúce programy:

 • TSDataLoggerConfig - vykonáva konfiguráciu niektorých parametrov DataLoggera, vykonáva nastavenie parametrov pre sťahovač údajov program TSDataLoggerService, obsahuje aj servisné nástroje pre nastavenie DataLoggera
 • TSDataLoggerService beží ako lokálna systémová služba - vykonáva plánované (cyklické) sťahovanie (prenos) údajov z jedného príp. viacerých DataLoggerov. Vykonáva sťahovanie údajov podľa užívateľom nadefinovaných časových plánov cez vlastný plánovač. Obsahuje aj modul upozornení na nečinnosť monitorovaného zariadenia (upozornenie prostredníctvom zaslaného e-mailu cez vlastný SMTP modul) a stavové informácie (napr. stav napájania). Stiahnuté údaje zapisuje do špecifikovaného súboru na PC (aj do viacerých súborov súčasne).
 • TSDataLoggerMonitor - umožňuje monitorovanie činnosti servisu TSDataLoggerService


Databázové spracovanie - vyhodnotenie údajov

V prípade použitia DataLoggera k monitorovaniu ľubovoľného zariadenia vieme poskytnúť riešenie pre databázové spracovanie a vyhodnotenie údajov z monitorovaného zariadenia. Výsledkom môže byť aplikácia, ktorá poskytne z vytvorenej databázy najrôznejšie prehľady vo forme tabuľkových browserov, výstupy vo forme tlačovej zostavy, príp. export do rôznych formátov napr. HTML, CSV, XLS atď. Takisto vieme poskytnúť prístup k databáze cez aplikačný WEB server a bežný WEB prehliadač.


Základné vlastnosti DataLoggera

 • 1 sériový port pre prijem záznamov z pripojeného monitorovaného zariadenia (RS 232, RJ 12)
 • 1 Ethernet a 1 USB port pre prenos údajov z DataLoggera do PC (Ethernet RJ 45, USB konektor) - možnosť dodať len s USB rozhraním
 • FLASH pamäťová karta typu MMC s kapacitou 128 MB až 4 GB - cyklické zapisovanie údajov - údaje sa z pamäte po stiahnutí do PC nevymazávajú, takže je kedykoľvek neskôr možné ich opäť stiahnuť, až kým sa cyklicky neprepíšu najnovšími údajmi
 • zabudovaný obvod reálneho času (RTC) - doplnenie každého prijatého záznamu dátumom a časom z obvodu RTC
 • zobrazovacia jednotka na zobrazenie základných informácií o prevádzke DataLoggera
 • napájanie sieťové cez adaptér alebo z interného záložného zdroja - akumulátor s automatickým dobíjaním - udrží buffer v prevádzke niekoľko hodín
 • power management - automatické prepínanie napájania na interný záložný zdroj pri výpadku sieťového napájania


Technické údaje DataLoggera


Prevádzkové podmienky

Napájanie z externého napájača230V AC/12V-50 DC, 500mA
Napájanie z vnútorného záložného zdroja5,5 ÷ 7,2 V DC, 350 mA
Odber350 mA maximálne
Prevádzková polohaľubovoľná
Teplota okolia+5 C ÷ +55 C
Relatívna vlhkosť40% ÷ 80%
Tlak vzduchu86 ÷ 106 kPa


Pamäťové médium, rozhrania

Veľkosť pamäťového média128 MByte - 4GByte
Typ pamäťového médiaFLASH pamäťová karta MMC
Maximálny počet uložených záznamovcca 240 000 pre pamäťovú kartu
128 MByte ( 512 byte / záznam)
Konfigurovateľné parametre sériového
portu RS 232
 
Rýchlosť300 ÷ 230 400Bd
Dátové bity7 alebo 8
ParitaŽiadna, Nepárna, Párna
Stop bity1 alebo 2
Nepovolené konfigurácie sériového
portu RS 232
povolené všetky
Sieťové rozhranie Ethernet10/100 Mbit
Sieťové protokolyTCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet MAC


Prevedenie

Rozmery132,5 x 130 x 50 mm
Hmotnosť200 g


Príslušenstvo

Sieťový napájač 230V AC/12V-50 DC, 500mA1 ks
Konektor RJ-12 (6P6C) pre pripojenie
k monitorovanému zariadeniu (PbÚ)
1 ks
Patch kábel pre pripojenie do LAN1 ks