TELSOFT s.r.o.

TSNetLogger - sieťový datalogger

Sieťový logovací SW TSNetLogger slúži na logovanie (monitorovanie) zariadení (PBX, prístroje a iné) prostredníctvom:

  • komunikácie cez sieťové rozhranie použitím TCP/IP protokolu
  • alebo sériovej komunikácie cez sériový COM port (rozhranie RS232)

TSNetLogger podporuje:

  • X simultánnych logovacích NetLogger modulov (počet je daný zakúpenou licenciou)
  • pre každý logovací NetLogger modul je možné nastaviť režim logovania – TCP "klient" / TCP "server" / sériový COM port
  • výstup prijatých údajov z logovaného zariadenia – do špecifikovaného súboru (nastavuje sa pre každý modul samostatne)
  • TSNetLogger beží ako servis pod OS Windows XP a vyšším
  • na ovládanie TSNetLoggera (inštalácia, spustenie, zastavenie) a nastavenie jeho parametrov slúži konfiguračná utilita TSNetLoggerConfig.exe
  • doplnkový modul Dotazy - rozširuje funkčnosť NetLoggera tak, že okrem základnej funkcie logovania údajov umožňuje odosielať dotazy alebo príkazy do logovaného (monitorovaného) zariadenia. Takto je možné zariadenie riadiť alebo napr. dotazom požiadať zariadenie o spustenie vysielania údajov (inicializácia vysielania odoslaním loginu a hesla).
  • doplnkový modul Udalosti - slúži na oznamovanie udalostí vznikajúcich počas činnosti NetLoggera. Na základe definovaného plánu oznámení udalostí sú pre udalosti generované správy pomocou zadanej šablóny, ktoré sú odoslané na určené emailové adresy. Zoznam udalostí: Nečinnosť, Komunikačné chyby (COM), Naúspešné pripojenie, Zánik pripojenia, Štatistika, Zastavenie služby.
  • doplnkový modul Monitorovanie služby TSNetLoggerService – rozširuje funkčnosť NetLoggera tak, že umožňuje monitorovanie činnosti jednotlivých logovacích modulov služby TSNetLoggerService. Keďže komunikáciu, príjem a zaznamenávanie údajov z monitorovaného zariadenia vykonáva služba TSNetLoggerService, priamo sledovať jej činnosť nie je možné. Na tento účel slúži doplnkový program TSNetLoggerMonitor.exe, pričom monitorovanie je možné vykonávať z ľubovoľného počítača v sieti.

SW TSNetLogger je možné si ZADARMO vyskúšať v DEMO režime, inštalačný balík Vám poskytneme na požiadanie.