TELSOFT s.r.o.

Štatistické vyhodnotenie prevádzky (ACD)

Doplnkový modul Štatistické vyhodnotenie prevádzky (ACD) - využitie v malých Call centrách - modul poskytuje štatistické vyhodnotenie príchodzích (príp. aj odchodzích) hovorov pre prípojky (agentov) alebo skupiny prípojok (agentov) - ide o nasledujüce štatistické informácie za vybrané obdobie príp. časový krok pre prípojky alebo skupiny prípojok, príp. pre čísla alebo uzly (oblasti volania) volajúceho ako:

 • počet hovorov
 • počet hovorov s trvaním do X sekúnd
 • počet hovorov s trvaním od X do Y sekúnd
 • počet hovorov s trvaním nad Y sekúnd
 • suma trvania hovorov
 • priemer trvania hovorov
 • minimum a maximum trvania
 • suma zvonenia
 • priemer zvonenia
 • minimum a maximum zvonenia

Štatistiku je možné:

 • vytlačiť
 • zobraziť do grafu a príp. vytlačiť
 • exportovať do XLS alebo CSV formátu

Toto štatistické vyhodnotenie vychádza z informácií o hovoroch, ktoré sú dostupné cez bežný tarifikačný výstup PbÚ.