TELSOFT s.r.o.

Prenosový SW TCP Pooler / Forwarder

Ide o špeciálny prenosový SW (samostatný SW, nezávislý od tarifikačného SW) na báze sieťového TCP protokolu, ktorý vykonáva automatizovaný prenos súborov z jednotlivých PC (uzlov) v sieti LAN / WAN do centrálneho PC .

Prenosový SW umožňuje:

  • automatizovane cez plánovač zberu údajov (alebo manuálne) sťahovať súbory z PC v sieti LAN / WAN
  • nevyžaduje trvalé zdielanie (namapovanie) adresárov na jednotlivých PC v sieti, čo vo všeobecnosti zvyšuje sieťovú bezpečnosť
  • k jednotlivým PC v sieti sa pripája cez vlastný protokol na báze sieťového TCP protokolu
  • môže bežať ako lokálna sytémová služba (servis) alebo ako aplikácia
  • technické požiadavky na prevádzku SW - PC so spoľahlivo bežiacim OS Windows 9x / NT / 2000 / XP

Prenosový SW tvoria dva moduly:

  • modul TCP Pooler - vykonáva automatizovane cez plánovač zberu údajov (alebo manuálne) sťahovanie súborov zo zberných PC v sieti LAN / WAN do určených adresárov na centrálnom PC
  • modul TCP Forwarder - vykonáva odosielanie súborov z jednotlivých zberných PC na základe požiadavky modulu TCP Pooler do centrálneho PC

Použitie prenosového SW pre CENTRÁLNU TARIFIKÁCIU HOVOROV

Prenosový SW je výhodné použiť pre centrálnu tarifikáciu na automatizovaný prenos súborov s primárnymi údajmi o hovoroch zo zberných PC v jednotlivých uzloch (PbÚ) pripojených v sieti LAN / WAN do určených adresárov na centrálnom PC, na ktorom je nainštaľovaný tarifikačný SW QConTel Plus s aktívnym Modulom pre vyhodnocovanie viacerých PbÚ.