TELSOFT s.r.o.

QConTel Plus

Systém sledovania telefónnej prevádzky pobočkových ústrední, vyhodnocovania, oceňovania a evidencie telefónnych hovorov

Sschéma

Systém QConTel Plus umožňuje sledovať telefónnu prevádzku PbÚ, vyhodnocovať, oceňovať a zaznamenávať odchodzie i príchodzie telefónne hovory uskutočnené cez elektronickú pobočkovú ústredňu na osobnom počítači PC. Je vítaným pomocníkom všade tam, kde je potrebné mať neustály prehľad o nákladoch za uskutočnené telefónne hovory a objektívne informácie o prevádzke ústredne a jej využívaní pripojenými účastníkmi.

Systém QConTel Plus beží pod OS Windows XP, W Server 2003 a 2005, W Vista, W7, W Server 2008. Tvoria ho dva samostatné programové moduly:

 • Komunikačný program TelCom.exe, ktorý pracuje nepretržite na pozadí (ako aplikácia alebo ako systémová služba - servis) a jeho úlohou je zachytávať primárne údaje o hovoroch priamo z PbÚ alebo z buffera pripojeného medzi PbÚ a počítač. Údaje zaznamenáva do základného súboru na pevný disk PC určeného v nastaveniach komunikačného programu.
 • Vyhodnocovací program QConTelPlus.exe, ktorý vykonáva samotné spracovanie primárnych údajov o hovoroch, ich vyhodnotenie a ocenenie, a vytvára rôzne prehľady, rozúčtovanie nákladov ústredne, štatistiku, tlačové zostavy atď.

Systém QConTel Plus dokáže spracovávať a vyhodnocovať údaje z pobočkových ústrední všetkých renomovaných svetových výrobcov a všetkých ostatných, ktoré poskytujú detailné informácie (so známou štruktúrou) o uskutočnených hovoroch.


Tarifikačný SW QConTel Plus je dodávaný v 2 základných balíkochLITE a PROFESSIONAL (popis balíkov nájdete tu ).Hlavné výhody a prínosy tarifikačného SW:

 • užívateľ má telefonovanie pod neustálou kontrolou
 • užívateľ získava neustály prehľad o vývoji nákladov na telefonické hovory (toto Vám neposkytne žiadny telekomunikačný operátor)
 • SW poskytuje objektívne (nezávislé) informácie o telefónnej prevádzke pobočkovej ústredne, dáva tak možnosť kontrolovať účty od telekomunikačných operátorov
 • vďaka možnosti vyhodnocovania príchodzích hovorov poskytuje kompletný prehľad o telefónnych aktivitách firmy
  • firma predovšetkým získa prehľad aj o dovtedy neznámom počte volajúcich (zákazníkov), ktorí sa chceli do firmy dovolať
  • firma získa kontrolu nad tým, koľkí a aj ktorí zákazníci (vďaka službe CLIP) volali, ale na ich volanie nikto z firmy neodpovedal, pretože zvonil na klapke, kde nikto v tom čase nebol alebo bolo obsadené
 • SW umožňuje rozúčtovať náklady na telefonovanie podľa rôznych kritérií, napr. podľa prípojok, podľa nákladovej či organizačnej štruktúry spoločnosti (organizácii)
 • je vynikajúcim nástrojom na znižovanie nákladov na telefonovanie, zvyšuje disciplínu zamestnancov pri telefonovaní , dochádza k výraznému zníženiu počtu a dĺžky súkromných hovorov a tým aj k lepšiemu využitiu pracovného času
 • prax dokázala, že po nasadení tohto SW vplyvom psychologického efektu „možnej kontroly“ poklesnú náklady na telefónnu prevádzku najmenej o 30% (niekde až 50%)
 • náklady vynaložené na zakúpenie SW QConTel Plus sa vrátia v priebehu niekoľkých mesiacov v závislosti od veľkosti prevádzky PbÚ
 • pri nasadení nadstavby WEB Server QConTel Plus sa ešte viac zvýši vplyv psychologického efektu "možnej kontroly" na zamestnancov, čo sa môže premietnuť do ďalšieho poklesu nákladov na telefónnu prevádzku

Hlavné funkcie tarifikačného SW:

 • vyhodnocuje a zaznamenáva všetky údaje o uskutočnených / neuskutočnených odchodzích / príchodzích telefónnych hovoroch, napr. dátum a začiatok hovoru, trvanie hovoru, prípojku (klapku), ktorá hovor uskutočnila alebo prijala, číslo volaného/volajúceho účastníka, názov primárnej oblasti, krajiny či služby, vypočítanú cenu hovoru a iné
 • oceňuje hovory cez telekomunikačných operátorov (Slovak Telekom a.s., alternatívni operátori, GSM operátori) - na výpočet ceny (tarifikáciu) je možné zvoliť nasledovné spôsoby:
  • pseudotarifikáciou - časová tarifikácia (približná, nastaviteľbé parameter pseudotarifikácie)
  • pomocou tarifných impulzov (tzv. AOC služba)
  • pomocou sekundových tarifných impulzov (tzv. AOT-D služba)
 • detailný prehľad evidovaných hovorov (príp. archivovaných hovorov) s možnosťou výberu:
  • obdobia
  • užívateľského usporiadania hovorov
  • užívateľskej filtrácie hovorov (výber podľa rôznych kritérií)
  • vyhľadávania hovorov (na základe rôznych kritérií)
 • vytvára tlačové zostavy v Prehľade evidovaných hovorov (príp. archivovaných hovorov) typu "Detailný prehľad", "Zoskupený prehľad" a "Zoskupený sumár" - voľba Zoskupenia: Volaný/Volajúci účastník, Prípojka, Podskupina, Linka, Typ hovoru (služobný, súkromný), Operátor, Brána, Krajina, Deň, Pracovník, Projekt, Podskupina cez prípojky bez pracovníkov a Podskupina cez pracovníkov
 • umožňuje definíciu tlačových šablón - výber, usporiadanie a veľkosť tlačených položiek, sumácia položiek, typ a veľkosť pís
 • rozúčtovanie (sumácia) poplatkov za hovory (aktuálnych evidovaných hovorov, príp. archivovaných hovorov)

  Možnosť výberu obdobia a výberu užívateľského filtra pre hovory - výber spôsobu rozúčtovania (zoskupenia):
  • Po prípojkách
  • Po prípojkách cez skupinu
  • Po skupinách
  • Po linkách
  • Podľa typu hovoru (služobný, súkromný)
  • Po krajinách
  • Po operátoroch
  • Po bránach
  • Po dňoch
  • Po pracovníkoch (autorizačných kódoch)
  • Po projektoch
  • Podľa volaného / volajúceho čísla
  • Podľa klasifikácie hovorov (miestne, medzimestské, medzinárodné hovory, mobilné siete atď.)
  • Po pracovníkoch a volaných číslach
  • Po pracovníkoch a projektoch
  • Po skupinách cez prípojky bez pracovníkov
  • Po skupinách cez pracovníkov
  • Po skupinách celkovo
 • špeciálne rozúčtovania
  • Rozúčtovanie po bránach a skupinách
  • Rozúčtovanie po operátoroch a skupinách
  • Rozúčtovacie poplatky a celková faktúra od operátora ( uplatnenie objemovej zľavy )
 • ročné rozúčtovanie hovorov - vytváranie rozúčtovania za jednotlivé mesiace po prípojkách do ročnej tabuľky rozúčtovaní
 • uplatnenie tzv. objemovej zľavy od operátora na mesačný objem hovorov – cez servisnú funkciu Zmena ceny hovorov koeficientom je možné zmeniť ceny hovorov pre daného operátora cez koeficient pomeru už zľavnenej faktúrovanej čiastky od operátora k celkovej čiastke vypočítanej tarifikačným SW
 • grafy - grafické vyhodnotenie údajov (prípadne tlač grafov) v Prehľade evidovaných príp. archivovaných hovorov, v Rozúčtovaní hovorov, v Ročnom rozúčtovaní hovorov
 • export údajov z niektorých tabuliek do TXT alebo XLS súborov (Microsoft Excel), export vygenerovaných tlačových zostáv z niektorých tabuliek do TXT alebo HTML súborov
 • v jednotlivých tabuľkách (browseroch) má užívateľ k dispozícii užívateľské nástroje na vytvorenie vlastných usporiadaní záznamov (indexov) a jednoduchých, či zložených výberov (filtrov) záznamov
 • Modul Štruktúrovaných skupín umožňuje v užívateľskom zozname "Štruktúrované skupiny" jednoduchým spôsobom vytvárať stromovú skupinovú štruktúru s neobmedzeným počtom úrovní a priradiť podskupinu, prípojku (príp. pracovníka) do príslušnej úrovne, napr. firma - divízia - odbor - oddelenie - tím - prípojka (príp. pracovník). Umožňuje viesť viaceré štruktúrované skupiny (napr. organizačná štruktúra, nákladová štruktúra atď.). Modul poskytuje veľkú variabilitu pri zoskupovaní napr. pri prehľade hovorov, rozúčtovaní nákladov, tlačových zostavách atď.
 • spracovanie (autodetekcia) a vyhodnotenie tzv. Autorizačných kódov a Projekčných (účtovných) kódov
 • Modul Limity prípojok umožňuje vyhodnotiť pre vybrané mesačné obdobie pre jednotlivé prípojky pretelefonované sumy a porovnať ich s nastavenými limitami (celkové, súkromné).
 • Modul Duálneho zobrazovania cien umožňuje zobrazovanie cien v aktuálnej a súčasne aj v duálnej mene. Parametre aktuálnej a duálnej meny sa automaticky prepínajú v závislosti od nastaveného dátumu prechodu na novú menu.
 • Telefónny zoznam
  • umožňuje viesť vlastný telefónny zoznam volaných príp. volajúcich telefónnych čísiel alebo predvolieb (členenie na služobné alebo súkromné čísla) a tak bližšie špecifikovať jednotlivé volania, na základe toho potom možnosť triediť hovory na služobné a súkromné)
  • možnosť pre dané číslo alebo predčíslie nastaviť automatické priraďovanie projektu (zo zoznamu Projekty)
  • možnosť priradiť číslo ku konkrétnej prípojke príp. kódu pracovníka, čím sa dosiahne presnejšie automatické označenie typu hovoru na „Súkromný“ pri spracovaní a ocenení hovorov
 • Modul Príchodzích hovorov
  • možnosť centrálne Povoliť/zakázať evidenciu príchodzích hovorov, prednastaviť Voľbu zobrazenia hovorov (Odchodzie, Príchodzie, Odchodzie aj príchodzie) v Prehľade evidovaných hovorov
  • príchodzie hovory sú farebne odlíšené (modrá farba) od odchodzích hovorov (pri aktívnej službe CLIP obsahuje hovor aj číslo volajúceho účastníka)
  • v Rozúčtovaní štandardnom - sumácia Príchodzích hovorov uskutočnených aj neuskutočnených
  • pre Vstupné linky a Prípojky v PbÚ - možnosť Povoliť/zakázať evidenciu príchodzích hovorov, možnosť Povoliť/zakázať oceňovanie príchodzích hovorov
 • Modul Fakturácie
  • užívateľský zoznam Odberatelia - definícia odberateľov, ktorým sa vystavujú za služby faktúry (kód odberateľa je totožný s kódom existujúcej skupiny)
  • užívateľský zoznam Faktúry - obsahuje údaje o vystavených a zaevidovaných faktúrach - faktúry je možné podľa potrieb upraviť alebo opäť vytlačiť
  • v Rozúčtovaní štandardnom - pre voľbu Po skupinách - aktívna funkcia Faktúry - možnosť vystaviť faktúry pre jednotlivé skupiny (skupina je totožná s odberateľom), zaevidovať ich do zoznamu Faktúr a vytlačiť ich
  • možnosť prednastaviť Masku čísla faktúry, Posledné číslo faktúry, Počet dní splatnosti faktúry, Text do faktúry
  • pri tlači faktúr sa rozlišuje, či užívateľ je alebo nie je platcom DPH
 • Modul VPS (virtuálnej privátnej siete) - Vstupné linky - možnosť aktivovať spracovanie hovorov cez prevodovú tabuľku VPS, ktorá umožňuje definovať tzv. privátny číslovací plán a nastaviť výhodnejšie tarify pre definované skupiny konkrétnych telefónnych čísel v rámci jedného užívateľského programu (napr. interné mobilné čísla, interné miestne, medzimestské alebo medzinárodné čísla) pre rôznych operátorov.
 • Modul Užívateľských oprávnení - zoznam Užívatelia - obsahuje definície užívateľov, ktorí môžu pracovať s programom QConTel Plus, a ich prístupové oprávnenia k jednotlivým funkciám programu, prihlásený užívateľ môže kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo do programu
 • Nastavenia systému - Parametre pre spracovanie (záložky Spracovanie hovorov, Zobrazenie hovorov, Parametre tlače, Zaokrúhľovanie, Prednastavenie obdobia pre evidované hovory, Záložná kópia záznamov, Formáty), Parametre pre prostredie
 • Servisné funkcie - Oprava dátumov, Posun začiatku hovorov, Prepočet ceny hovorov, Zmena ceny hovorov koeficientom, Odstránenie duplicitných hovorov, Spracovanie hovorov do dátumu, Spracovanie hovorov zo súboru, Oprava poškodených tabuliek, Rozbalenie súboru metódou ZIP, Zbalenie súboru metódou ZIP, Odstránenie nepoužívaných užívateľských programov, Odstránenie nepoužívaných archívov, Odstránenie neuskutočnených hovorov
 • jednoduchý import aktualizovaných tarifných tabuliek
 • voľba parametrov dovoľuje modifikovať činnosť celého systému podľa konkrétnych podmienok užívateľa

Verzie QConTel Plus

Základná verzia SW

 • Zber údajov o hovoroch sa uskutočňuje na jednom PC (zbernom), ktorý je prepojený s PbÚ. Na PC beží komunikačný modul TelCom, ktorý zabezpečuje zber údajov o hovoroch z PbÚ a ukladá ich do súboru do lokálneho adresára PC. Zberný PC musí byť neustále spustený, aby bol zabezpečený kontinuálny zber údajov z PbÚ.
 • Vyhodnocovací SW beží buď na tomto PC alebo na inom PC v sieti (potom ide o vzdialené spracovanie údajov, na PC prepojenom s PbÚ musí byť adresár s primárnymi údajmi zdieľaný s plnými oprávneniami) a tu sa uskutočňuje spracovanie údajov o hovoroch, vyhodnotenie, ocenenie a evidovanie do databázy.
 • Aby nemusel byť zberný PC neustále spustený, je možné medzi PbÚ a PC zapojiť zberný buffer, ktorý zabezpečuje kontinuálny zber údajov z PbÚ. Počas vypnutia zberného PC sa údaje ukladajú do buffera. Po spustení PC a komunikačného modulu TelCom sa údaje z buffera presunú a uložia do súboru do PC. Počas behu PC a komunikačného modulu TelCom potom zberný buffer pracuje ako priechodzí, údaje cez buffer len prechádzajú a následne sa ukladajú do súboru do PC.

Obsahuje: licenciu na komplet - vyhodnocovací SW QConTel Plus + komunikačný modul TelCom

Sieťová verzia SW (zdielanie celej databázy)

 • Sieťová verzia umožňuje prístup k celej databáze (zoznamy, hovory) z viacerých počítačov zapojených v sieti LAN /WAN. Je určená pre spoločnosť, v ktorej sa vyžaduje, aby mali viacerí pracovníci úplný prístup k databáze.
 • Zber údajov o hovoroch sa uskutočňuje na jednom PC, ktorý je prepojený s PbÚ. Na PC beží komunikačný modul TelCom, ktorý zabezpečuje zber údajov o hovoroch z danej PbÚ a ukladá ich do súboru do lokálneho adresára PC.
 • Vyhodnocovací SW s aktívnym modulom užívateľských oprávnení beží buď na tomto PC alebo na inom PC v sieti a tu sa uskutočňuje spracovanie údajov o hovoroch, vyhodnotenie, ocenenie a evidovanie do databázy.
 • Adresár databázy musí byť zdieľaný v sieti LAN / WAN. Na ďalších PC v sieti, sú potom nainštalované ďalšie licencie SW, ktorým sa nastaví zdielanie databázy na vyhodnocovacom PC.
 • Jednotliví užívatelia pracujúci so SW na ďalších PC môžu využívať funkcie programu, podľa nastavenia prístupových oprávnení, ktoré nastavuje systémový administrátor.

Obsahuje: licenciu na základnú verziu SW s modulom užívateľských oprávnení a sieťovú licenciu SW

INTRANET verzia SW (bez zdielania celej databázy)

Realizuje sa prostredníctvom nadstavby WEB Server QConTel Plus , ktorá umožňuje prístup licencovanému počtu užívateľov cez štandardný Internetový prehliadač.

Obsahuje: licenciu na základnú verziu SW a licenciu na nadstavbu WEB Server QConTel Plus

Verzia SW pre ON-LINE TARIFIKÁCIU a vyhodnocovanie prevádzky PbÚ

Realizuje sa prostredníctvom doplnkového samostatného Modulu spracovania a vyhodnocovania hovorov QCPlusSpracService .

Verzia SW pre CENTRÁLNU TARIFIKÁCIU

Realizuje sa prostredníctvom doplňujúceho Modulu pre vyhodnocovanie viacerých PbÚ .

Verzia SW pre HOTELOVÚ PREVÁDZKU

Realizuje sa prostredníctvom doplňujúceho Modulu hotelovej prevádzky . Súčasne sa dodáva aj modul Užívateľských oprávnení a doplnkový samostatný modul spracovania a vyhodnocovania hovorov QCPlusSpracService.

Spoločnosť TELSOFT, spol s r.o. je schopná riešiť špecifické priania a problémy zákazníkov. Ponúka rýchly záručný i pozáručný servis a pomoc pri prechode z iného, podobného systému. Dodávka systému, podľa dohody, môže byť do 24 hodín.

Bližšie informácie poskytne, systém dodá a nainštaluje: TELSOFT, s.r.o.