TELSOFT s.r.o.

MCEval - rozúčtovanie (billing) mobilnej komunikácie firmy

Aplikácia MCEval slúži na rozúčtovanie (billing) mobilnej komunikácie firmy a umožňuje:

 • spracovanie údajov o mobilnej komunikácii zákazníka poskytovaných operátorom ORANGE Slovensko a.s. (zákaznícke údaje v elektronickej forme v "XML" formáte)
 • spracovanie údajov o mobilnej komunikácii zákazníka poskytovaných operátorom T-MOBILE Slovensko a.s. (zákaznícke údaje v elektronickej forme v špeciálnom "TSV" formáte)

Prínosy aplikácie MCEval:

 • rýchle spracovanie elektronickej formy údajov o mobilnej komunikácii zákazníka a tvorba samostatných databáz pre jednotlivé zúčtovacie obdobia
 • výrazné zníženie prácnosti na mesačné rozúčtovanie faktúr za mobilnú komunikáciu na nákladové strediská (automatizácia rozúčtovania faktúr podľa zaradenia účastníkov do nákladovej štruktúry firmy)
 • nie je potrebné dostávať od operátora detailné výpisy všetkých mobilov v tlačenej forme
 • automatizovaná elektronická distribúcia údajov o mobilnej komunikácii vedúcim nákladových stredísk (kompletné rozúčtovanie nákladov za nákladové stredisko a faktúry za jednotlivé mobily detailne) a jednotlivým užívateľom (faktúra za mobil detailne) formou prehľadných formátovaných Excel súborov prostredníctvom e-mailu cez zabudovaný modul „SMTP klient“
 • možnosť optimalizovať náklady (zmluvné paušály) na základe analýzy reálnych údajov o využívaní jednotlivých služieb
 • možnosť výrazne znížiť celkové mesačné náklady na mobilnú komunikáciu rozdelením na náklady hradené FIRMOU a náklady súkromného charakteru hradené ZAMESTNANCAMI (napr. formou limitu pre úhradu firmy, spoluúčasťou zamestnanca na úhrade paušálnych poplatkov atď.)
 • nie je potrebné manuálne označovať súkromné volania a služby v tlačenej forme detailných výpisov od operátora, toto sa vykonáva automaticky na základe definície súkromných čísiel

Aplikácie MCEval podporuje:

 • import údajov o mobilnej komunikácii zákazníka poskytovaných operátorom ORANGE Slovensko a.s. alebo operátorom T-MOBILE Slovensko a.s.
 • rozúčtovanie nákladov na mobilnú komunikáciu je možné robiť dvoma spôsobmi:
  • rozúčtovanie celých fakturovaných čiastok na nákladové strediská
  • rozúčtovanie fakturovaných čiastok rozdelením na náklady hradené FIRMOU a náklady súkromného charakteru hradené ZAMESTNANCAMI (napr. formou limitu pre úhradu firmy, spoluúčasťou zamestnanca na úhrade paušálnych poplatkov atď.)
 • možnosť rozúčtovať aj úhradu ZAMESTNANCOV za „rodinných príslušníkov“, ktorí používajú mobilné čísla patriace fakturačne pod FIRMU
 • výpočet zľavnených cien detailných hovorov a služieb (T-MOBILE) na základe vlastnej kategorizácie hovorov
 • rôzne režimy pre nastavenie vlastnosti detailného hovoru (služby) – Druh hovoru = Služobný / Súkromný
 • rôzne režimy pre výpočet čiastky „Úhrada Firmy“ a „Úhrada Zamestnanca“
 • výpočty zohľadňujú hovory a služby v režime normálnej DPH aj v režime „nulovej“ DPH (napr. cestovné lístky MHD cez SMS, parkovacie služby cez SMS, tipovanie cez SMS, charitatívne linky atď.)
 • možnosť nastaviť individuálne pre jednotlivé mobilné čísla vlastnosť „CELKOVÝ LIMIT pre úhradu firmy“, čo umožňuje zohľadniť individuálne využívanie služieb jednotlivými mobilnými užívateľmi a diferencovane vyhodnocovať výšku čiastky „Úhrada Firmy“ a „Úhrada Zamestnanca“
 • „Celkový limit“ pre mobilné číslo je daný súčtom čiastky „Paušálne poplatky“ a čiastky „Dotácia extra“ (benefit)
 • možnosť zdetekovať "Paušálne poplatky" a "Jednorazové poplatky" priamo z importovaných údajov od operátora a tak automaticky upraviť uplatňovaný „Celkový limit pre úhradu Firmy“ v danom zúčtovacom období
 • možnosť zadefinovať „Súkromné telefónne čísla“ – telefónne čísla sú naviazané na „Osobné číslo“ užívateľa mobilu a zadáva ich priamo užívateľ mobilu - volania na tieto čísla sú potom pre daného užívateľa automaticky označované ako Súkromné=P
 • možnosť zadefinovať „Služobné telefónne čísla“ – telefónne čísla a názov vlastníka zadáva priamo užívateľ mobilu - volania na tieto čísla sú potom pre všetkých užívateľov automaticky označované ako Služobné=B a vo výpise je uvedený aj „Názov volaného“ (popis – firma príp. meno vlastníka)
 • automatizovaná distribúcia údajov o mobilnej komunikácii vedúcim nákladových stredísk (kompletne za nákladové stredisko) a jednotlivým užívateľom (za číslo mobilu) prostredníctvom e-mailu cez zabudovaný modul „SMTP klient“
 • komplexné rozúčtovanie – úhrada Firmy na nákladové strediská, úhrada Zamestnancov (pohľadávka na zrážku zo mzdy), príp. až výstupy cez XLS šablóny pre účely účtovného systému užívateľa (realizujú sa na základe konkrétnych požiadaviek užívateľa), komplexné rozúčtovanie zohľadňuje hovory a služby v režime normálnej DPH aj v režime „nulovej“ DPH
 • možnosť generovať „Štatistiku hovorov a služieb“
 • možnosť generovať „Optimalizáciu nákladov (zmluvných paušálov)“ na základe analýzy reálnych údajov o využívaní jednotlivých služieb

Referencie:

 • Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava (licencia pre 2 500 mobilných zariadení)
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s., Bratislava (licencia pre 1 000 mobilných zariadení)
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava (licencia pre 300 mobilných zariadení)
 • Enermont s.r.o., Bratislava (licencia pre 400 mobilných zariadení)
 • E.ON Business Services Slovakia spol. s r.o., Bratislava (licencia pre 200 mobilných zariadení)
 • Leaf Slovakia s.r.o., Levice (licencia pre 200 mobilných zariadení)
 • Štátna rozpočtová organizácia, Bratislava (licencia pre 150 mobilných zariadení)