TELSOFT s.r.o.

Centrálna tarifikácia

SW QConTel Plus umožňuje centrálnu tarifikáciu z viacerých PbÚ (pobočiek) prostredníctvom Modulu pre vyhodnocovanie viacerých PbÚ. Tento modul je výhodný pre spoločnosti s viacerými pobočkami, na ktorých sú samostatné PbÚ a údaje o prevádzke ústrední chcú spracovávať a vyhodnocovať centrálne.

SW s týmto modulom umožňuje spracovávať a vyhodnocovať údaje o hovoroch viacerých PbÚ na jednom centrálnom PC. Zber údajov o hovoroch sa uskutočňuje z viacerých PbÚ.

Komunikáciu s PbÚ a zber údajov o hovoroch zabezpečuje:

 • Samostatný komunikačný modul TelCom / TelComService, ktorý beží na lokálnom PC (môže to byť aj Server) a je prepojený s PbÚ. Aby sa zamedzilo strate primárnych údajov o hovoroch, PC (riadiaca jednotka) by mal bežať stále.

  Komunikačný modul:

  • beží buď ako aplikácia alebo ako lokálna systémová služba pod OS Windows
  • údaje o hovoroch z danej PbÚ zapisuje do špecifikovaného súboru do lokálneho adresára PC
  • obsahuje Modul Upozornenia, ktorý slúži na včasné upozornenie obsluhy prostredníctvom e-mailu na podozrivo dlhú nečinnosť programu pri príjme údajov z PbÚ alebo vznik chýb pri komunikácii s PbÚ
alebo
 • Univerzálny zapisovač DataLogger s Ethernet rozhraním (zberný buffer, externá vyrovnávaciapamäť), ktorý je prepojený s PbÚ cez sériové rozhranie RS232 a údaje o hovoroch z danej PbÚ zapisuje do vlastnej pamäte. Sťahovanie údajov z DataLoogera na spracovanie zabezpečuje program TSDataLogger, ktorý beží ako lokálna systémová služba pod OS Windows na ľubovoľnom PC v sieti LAN/WAN.
  Podrobný popis zariadenia DataLogger

Na centrálnom PC je nainštalovaný vyhodnocovací SW s modulom pre vyhodnotenie pre n - PbÚ . V module sa nastavia systémové parametre pre jednotlivé PbÚ (napr. sa špecifikuje cesta k súboru údajov v zdieľaných adresároch na lokálnom PC pre každú PbÚ, nastaví sa databáza pre každú PbÚ). Podľa nastavenia modulu je teda možné údaje zo vzdialených PbÚ spracovávať a evidovať buď oddelene - z každej PbÚ zvlášť v samostatnej databáze, alebo je možné spracovávať a evidovať všetky údaje do spoločnej databázy (t.j. v spoločnosti, ktorá má napr. 3 PbÚ sa pracuje s jedinou databázou namiesto s 3 databázami), a potom je možné vyhodnocovať všetky hovory pre celú spoločnosť naraz. Spracovanie údajov sa uskutočňuje vždy podľa nastavenia tzv. aktívnej PbÚ. Aktívnu PbÚ vyberá obsluha prepnutím z ponuky PbÚ pri štarte programu (príp. počas behu programu). V prípade spracovávania viacerých PbÚ do spoločnej databázy modul automaticky zabezpečuje jedinečnosť prípojok a liniek (pridaním prefixu) z jednotlivých PbÚ v spoločnej databáze.

Automatizované spracovanie a vyhodnotenie hovorov je možné dosiahnuť nasadením doplnkového samostatného modulu spracovania QCPlusSpracService, ktorý vykonáva spracovanie jednotlivých PbÚ podľa nastavenia plánovača spracovania a umožňuje ON-LINE tarifikáciu.
Podrobný popis modulu QCPlusSpracService

Ak sú na zber údajov z PbÚ použité lokálne PC, je výhodné použiť na automatizovaný prenos súborov s primárnymi údajmi o hovoroch z lokálnych (zberných) PC v jednotlivých uzloch (PbÚ) pripojených v sieti LAN/WAN do určených adresárov na centrálnom PC špeciálny sieťový prenosový SW TCP Pooler/Forwarder , ktorý nevyžaduje trvalé zdielanie (namapovanie) adresárov na lokálnych PC v sieti.
Podrobný popis SW TCP Pooler/Forwarder

Ak je na zber údajov z PbÚ použitý DataLogger, na centrálnom PC je nainštalovaný obslužný program TSDataLogger (beží ako lokálna systémová služba pod OS Windows), ktorý vykonáva sťahovanie (prenos) údajov z DataLoggera cez Ethernet rozhranie po sieti podľa užívateľom nadefinovaných časových plánov cez vlastný plánovač. Stiahnuté údaje zapisuje do špecifikovaného súboru na centrálnom PC (aj do viacerých súborov súčasne). Obslužný program TSDataLogger umožňuje sťahovať údaje aj z viacerých DataLoggerov súčasne .