TELSOFT s.r.o.

Centrálna tarifikácia

SW QConTel Plus umožňuje centrálnu tarifikáciu z viacerých PbÚ (pobočiek) prostredníctvom Modulu pre vyhodnocovanie viacerých PbÚ. Tento modul je výhodný pre spoločnosti s viacerými pobočkami, na ktorých sú samostatné PbÚ a údaje o prevádzke ústrední chcú spracovávať a vyhodnocovať centrálne.

SW s týmto modulom umožňuje spracovávať a vyhodnocovať údaje o hovoroch viacerých PbÚ na jednom centrálnom PC. Zber údajov o hovoroch sa uskutočňuje z viacerých PbÚ.

Komunikáciu s PbÚ a zber údajov o hovoroch zabezpečuje:

  • Samostatný komunikačný modul TelCom / TelComService, ktorý beží na lokálnom PC (môže to byť aj Server) a je prepojený s PbÚ. Aby sa zamedzilo strate primárnych údajov o hovoroch, PC (riadiaca jednotka) by mal bežať stále.

    Komunikačný modul:

    • beží buď ako aplikácia alebo ako lokálna systémová služba pod OS Windows
    • údaje o hovoroch z danej PbÚ zapisuje do špecifikovaného súboru do lokálneho adresára PC
    • obsahuje Modul Upozornenia, ktorý slúži na včasné upozornenie obsluhy prostredníctvom e-mailu na podozrivo dlhú nečinnosť programu pri príjme údajov z PbÚ alebo vznik chýb pri komunikácii s PbÚ

Na centrálnom PC je nainštalovaný vyhodnocovací SW s modulom pre vyhodnotenie pre n - PbÚ . V module sa nastavia systémové parametre pre jednotlivé PbÚ (napr. sa špecifikuje cesta k súboru údajov v zdieľaných adresároch na lokálnom PC pre každú PbÚ, nastaví sa databáza pre každú PbÚ). Podľa nastavenia modulu je teda možné údaje zo vzdialených PbÚ spracovávať a evidovať buď oddelene - z každej PbÚ zvlášť v samostatnej databáze, alebo je možné spracovávať a evidovať všetky údaje do spoločnej databázy (t.j. v spoločnosti, ktorá má napr. 3 PbÚ sa pracuje s jedinou databázou namiesto s 3 databázami), a potom je možné vyhodnocovať všetky hovory pre celú spoločnosť naraz. Spracovanie údajov sa uskutočňuje vždy podľa nastavenia tzv. aktívnej PbÚ. Aktívnu PbÚ vyberá obsluha prepnutím z ponuky PbÚ pri štarte programu (príp. počas behu programu). V prípade spracovávania viacerých PbÚ do spoločnej databázy modul automaticky zabezpečuje jedinečnosť prípojok a liniek (pridaním prefixu) z jednotlivých PbÚ v spoločnej databáze.

Automatizované spracovanie a vyhodnotenie hovorov je možné dosiahnuť nasadením doplnkového samostatného modulu spracovania QCPlusSpracService, ktorý vykonáva spracovanie jednotlivých PbÚ podľa nastavenia plánovača spracovania a umožňuje ON-LINE tarifikáciu.
Podrobný popis modulu QCPlusSpracService

Ak sú na zber údajov z PbÚ použité lokálne PC, je výhodné použiť na automatizovaný prenos súborov s primárnymi údajmi o hovoroch z lokálnych (zberných) PC v jednotlivých uzloch (PbÚ) pripojených v sieti LAN/WAN do určených adresárov na centrálnom PC špeciálny sieťový prenosový SW TCP Pooler/Forwarder , ktorý nevyžaduje trvalé zdielanie (namapovanie) adresárov na lokálnych PC v sieti.
Podrobný popis SW TCP Pooler/Forwarder